กิจกรรม

ประชุมใหญ่ประจำปี2562

Admin 18 มีนาคม 2563

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการที่ผ่านมา อนุมัติรายได้รายจ่าย งบดุล ปี 2562 และอนุมัติงบประมาณปี 2563 เลือกกรรมการสมาคมที่หมดวาระ

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

Admin 28 ตุลาคม 2562

รับทราบการดำเนินกิจการในรอบเดือนที่ผ่านมา พิจารณารับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิก พิจารณาร่างงบประมาณปี ๒๕๖๓ และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวทายาทสมาชิก

ดำหัวปีใหม่เมืองนายกสมาคมฯ

Admin 01 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคาราวะดำหัวนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ตามจารีตประเพณีล้านนา เพื่อขอสูมาลาโทษ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

Admin 01 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการดำเนินกิจการสมาคมฯ ประชุมประจำเดือนเพื่อนำเสนอการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิก จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวทายาทสมาชิก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประชุมใหญ่ประจำปี 2561

Admin 16 มีนาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอสาราภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองรายได้รายจ่าย และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการใหม่ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

ประชุมสัมมนาประจำปี 2562

Admin 01 มีนาคม 2562

ส.พ.คต.เชียงใหม่ จัดประชุมสัมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินกิจการสมาคมประจำปี 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2462

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกสมาคมฯ

Admin 29 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมคมฯ ได้สวัสดีปีใหม่ท่านณัฏฐกรณ์์ ศรีสุรักษ์ นายกสมารคม ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ห้องประชุมสมาคมฯ

ฌคป.ศึกษาดูงาน

Admin 13 ธันวาคม 2561

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชชียงใหม่( ฌ.ค.ป.) มาศึกษาดูงานการบริหาร และการดำเนินกิจการของ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

Untitled Document Untitled Document