กิจกรรม

บริการสมาชิก

Admin 26 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่ให้บริการรับสมัครสมาชิกใหม่ / บริการรับเงินสงเคราะห์ประจำเดือน/ บริการให้สมาชิกมาระบุหรือเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว/บริการทายาทมาขอรับเงินค่าจัดการศพ และหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัว

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

Admin 30 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมิถุนายน 2561 รับทราบการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา การพิจารณาเห็นชอบการรับสมาชิกใหม่ การจำหน่ายสมาชิก และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว

ศึกษาดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย : ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑

Admin 21 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและแนวทางการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์มาพัฒนา ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

Untitled Document Untitled Document