ประชาสัมพันธ์
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รับสมัครทายาทของสมาชิก ส.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม (เป็นกรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด
2 รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.เป็นกรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (เป็นกรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด
3 รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ ประเภทสามัญ และสมทบ ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจั้งหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 2561
4 การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร 2561 ดาวน์โหลด
5 รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ 2563 ดาวน์โหลด
1
Untitled Document Untitled Document