ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

Admin 28 ตุลาคม 2562

รับทราบการดำเนินกิจการในรอบเดือนที่ผ่านมา พิจารณารับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิก พิจารณาร่างงบประมาณปี ๒๕๖๓ และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวทายาทสมาชิก

Untitled Document Untitled Document