ประชุมใหญ่ประจำปี 2561

Admin 16 มีนาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอสาราภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองรายได้รายจ่าย และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการใหม่ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

Untitled Document Untitled Document