มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

16/03/2564 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

02/05/2565 : เคารพศพ อ.อดุลย์ศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์

คณะกรรมการ และผู้จัดการสมาคม เคารพศพ อ.อดุลย์ศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ อดีตกรรมการ ส.พ.ค.เชียงใหม่ และอดีต ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

02/05/2565 : มอบเกียรติบัตร กรรมการ ส.พ.ค.เชียงใหม่ ครบวาระ

นายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์ นายกสมาคมมอบเกียรติบัตรให้กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารและดำเนินกิจการสมาคมมาครบวาระ ๒ ปี

03/05/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญให้นายสวัสดิวัตน์ ไชยคุนา บุตรของนางจันทร ไชยคุนา อายุ ๘๔ ปี สังกัดหน่วยกลาง (ชำระผ่านธนาคาร) ผู้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุน้ำท่วมปอดจากหัวใจล้มเหลว จึงขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

06/05/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิกถึงแก่กรรม

นายเจคย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคม มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิก ส.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม

06/05/2565 : ทำบุญสำนักงาน

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ นายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคม ได้ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่เมือง และเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

06/05/2565 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ส.พ.ค.เชียงใหม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์ นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา การขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ การขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลือกคณะกรรมการที่ครบวาระ เพื่อดำเนินกิจการสมาคมต่อไป

06/05/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

6 พฤษภาคม 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคม มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญ สมาชิกถึงแก่กรรม นายจำรูญ พลอยแดง อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลางชำระผ่านธนาคาร ถึงแก่กรรมด้วยเหตุภาวะหัวใจขาดเลือด โดยมีนายนายมานพ พลอยแดง เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงิน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพลอยแดง มา ณ โอกาสนี้

19/05/2565 : ประชุมใหญ่วิสามัญ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และเลือกกรรมการที่ครบวาระ ณ ห้องเอราวัณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มีสมาชิกมาประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๗ คน โดยมีนายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์ นายกสมาคมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมสำเร็จด้วยดีทุกประการ จึงขอขอบคุณมวลสมาชิกที่มาประชุมมา ณ โอกาสนี้

23/05/2565 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิกถึงแก่กรรม

20 พฤษภาคม 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปเคารพศพและวางหรีดไว้อาลัย นางกฤษณษ เขื่อนเพชร อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต นางกฤษณา เขื่อนเพชร อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต 1 สมาชิกถึงแก่กรรม ณ วัดเจย์ดีหลวงฯ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

09/06/2565 : ขอทำเรื่องหักเงินยสงเคราะห์ผ่านธนาคาร

สมาชิก ส.พ.ค.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4 มาติดต่อทำเรื่องหักชำระผ่านธนาคาร กรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการประจำปี 2565

12/09/2565 : ระบุทายาทนอกสถานที่

12 กันยายน 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ไปบริการสมาชิก ส.พ.ค.เพื่อระบุทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว เนื่องจากสมาชิกป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางมาที่สมาคมฯได้

12/09/2565 : ประชาสัมพันธ์งาน ส.พ.ค.

8 กันยายน 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนวัดดอนชัย,โรงเรียนวัดห้วยทราย,โรงเรียนทาเหนือวิทยา และโรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน สพป.ชม.เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ประกาศ

  • การตรวจสอบสมาชิกภาพ ส.พ.ค.เชียงใหม่ , 28/09/2565
  • แจ้งยอดสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ หักเงิน ณ ที่จ่ายเดือน ตุลาคม 2565 , 28/09/2565
  • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน กันยายน 2565 , 07/09/2565
  • รับสมัครสมาชิก สพค. , 29/07/2564

  • ประชาสัมพันธ์

  • ขอความร่วมมือสมาชิก , 12/09/2565
  • เชิญแอดไลน์สมาคม , 24/08/2565
  • การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว , 12/08/2565
  • การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร , 02/03/2561

  •