มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

21/05/2561 : ศึกษาดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย : ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและแนวทางการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์มาพัฒนา ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

30/06/2561 : ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมิถุนายน 2561 รับทราบการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา การพิจารณาเห็นชอบการรับสมาชิกใหม่ การจำหน่ายสมาชิก และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว

26/07/2561 : บริการสมาชิก

เจ้าหน้าที่ให้บริการรับสมัครสมาชิกใหม่ / บริการรับเงินสงเคราะห์ประจำเดือน/ บริการให้สมาชิกมาระบุหรือเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว/บริการทายาทมาขอรับเงินค่าจัดการศพ และหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัว

13/12/2561 : ฌคป.ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชชียงใหม่( ฌ.ค.ป.) มาศึกษาดูงานการบริหาร และการดำเนินกิจการของ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

29/12/2561 : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกสมาคมฯ

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมคมฯ ได้สวัสดีปีใหม่ท่านณัฏฐกรณ์์ ศรีสุรักษ์ นายกสมารคม ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ห้องประชุมสมาคมฯ

01/03/2562 : ประชุมสัมมนาประจำปี 2562

ส.พ.คต.เชียงใหม่ จัดประชุมสัมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินกิจการสมาคมประจำปี 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2462

16/03/2562 : ประชุมใหญ่ประจำปี 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอสาราภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองรายได้รายจ่าย และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการใหม่ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

01/05/2562 : ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

คณะกรรมการดำเนินกิจการสมาคมฯ ประชุมประจำเดือนเพื่อนำเสนอการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิก จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวทายาทสมาชิก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

01/05/2562 : ดำหัวปีใหม่เมืองนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคาราวะดำหัวนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ตามจารีตประเพณีล้านนา เพื่อขอสูมาลาโทษ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

28/10/2562 : ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

รับทราบการดำเนินกิจการในรอบเดือนที่ผ่านมา พิจารณารับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิก พิจารณาร่างงบประมาณปี ๒๕๖๓ และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวทายาทสมาชิก

03/01/2563 : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ นายกสมาคมฯ

18/03/2563 : ประชุมใหญ่ประจำปี2562

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการที่ผ่านมา อนุมัติรายได้รายจ่าย งบดุล ปี 2562 และอนุมัติงบประมาณปี 2563 เลือกกรรมการสมาคมที่หมดวาระ

05/06/2563 : ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

31/07/2563 : ทำบุญสำนักงานสมาคม

เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ ดำเนินกิจการสมาคม รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการทุกฝ่าย

ประกาศ

 • แจ้งยอดสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ หักเงิน ณ ที่จ่ายเดือน มกราคม 2564 , 05/01/2564
 • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน ธันวาคม 2563 , 05/01/2564
 • รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.เป็นกรณีพิเศษ , 10/09/2563
 • แจ้งสมาชิก ส.พ.ค.ที่มีรายชื่อแนบมาพร้อมนี้ ไปรับบัตรประจำตัว ณ ที่สำนักงานสมาคมได้ทุกวันในเวลาราชการ , 05/10/2563

 • ประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.เป็นกรณีพิเศษ , 02/11/2563
 • รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ , 02/11/2563
 • รับสมัครทายาทของสมาชิก ส.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม , 23/05/2562
 • การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร , 02/03/2561
 • รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ ประเภทสามัญ และสมทบ ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจั้งหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. , 18/01/2561

 •