มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

19/12/2565 : เคารพศพ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

19 ธันวาคม 2565 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าพวงหรีดและพิธีกรรมทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกถึงแก่กรรม นายประสิทธิ์ กำแพงแก้ว อดีดกรรมการสมาคมฯ อายุ 77 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ ณ. วัดสันโป่ง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

25/12/2565 : วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

นายปรีชา ปัญญาเทพ กรรมการ ส.พ.ค.บำนาญ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพอาจารย์ศรีวิไล ทะวงศ์ สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

02/01/2566 : ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สพค.เชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการฌาปนกิจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิชัย รักษานุวงศ์ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาเป็นวิทยากร และนางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุม

03/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

3 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางอุบลศรี คะเณย์ อายุ 68 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อโควิด 19 โดยมี นายอัษฎาวัชร์ คะเณย์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

05/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

5 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางต่อม ปันจันทร์ อายุ 95 ปี สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะ โดยมี นายเชาว์ร์ ปันจันทร์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

06/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

5 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม น.ส.เฉลิมศรี อัมพร อายุ 67 ปี สังกัดบำนาญ ส.พ.ม. ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสมอง โดยมี นายเขมวัฒน์ อัมพร เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

06/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

6 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางบุญทอง ชิงชัย อายุ 74 ปี สังกัดบำนาญ อ.บ.จ. ถึงแก่กรรมด้วยสงสัยเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น โดยมี น.ส.จารุวรรณ ชิงชัย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

09/01/2566 : วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

นายยอดยิ่ง ไชยวงค์ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ มาวางเคารพศพนายอุดม แย้มนิ่มนวล สมาชิกบำนาญเขต 4 อ.สันป่าตอง ณ วัดกิ่วแลหลวง อ. สันป่าตอง

11/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

11 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายสวัสดิ์ ใจทอง อายุ 74 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมี นางสุพินธิ์ ใจทอง เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

11/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญ

11 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายทองอินทร์ กัญชนะ อายุ 91 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยภาวะสมองทำงานผิดปกติจากการขาดออกซิเจนหรือขาดเลือด โดยมี นายมารุต กัญชนะ เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

11/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

11 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายจันทร์แก้ว ปันต๊ะทา อายุ 80 ปี สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบ โดยมี นางมีนา ปันต๊ะทา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

12/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายกฤษณ์ชัย บุญไทย อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด 19 โดยมี นางสุพรทิพย์ บุญไทย เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

12/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม พ.อ.ชัยวัฒน์ ฉัตรทอง อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย โดยมี นางประนอม ฉัตรทอ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

17/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายอุ่นใจ วรรณลังกา อายุ 97 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยไตวาย โดยมี นางสมร ต๊ะคำ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

17/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางสมหมาย มาทฤทธิ์ อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมี นายสุวิทย์ มาทฤทธิ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

18/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

18 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางเฉลียว อารีวงศ์ อายุ 87 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นางปิยนุช ทินวา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

18/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

18 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายดวงดี มณีจักร อายุ 91 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ โดยมี นางสุพร ไชยวงศ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

21/01/2566 : มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

20 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายดวงดี คำดา อายุ 94 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ โดยมี นางสาววันพญา คำดา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

ประกาศ

  • แจ้งยอดสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ หักเงิน ณ ที่จ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 , 26/01/2566
  • การตรวจสอบสมาชิกภาพ ส.พ.ค.เชียงใหม่ , 26/01/2566
  • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน กุมภาพันธ์ 2566 , 26/01/2566
  • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน มกราคม 2566 , 05/01/2566

  • ประชาสัมพันธ์

  • ขอความร่วมมือสมาชิก , 12/09/2565
  • เชิญแอดไลน์สมาคม , 24/08/2565
  • การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว , 12/08/2565
  • การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร , 02/03/2561

  •