มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู เชียงใหม่

ChiangMai Teachers Cremation Association.


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำ ร้องต่างๆ

  • แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สพค.(กรณีพิเศษ) , 30/06/2564
  • แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สพค.(กรณีปรกติ) , 30/06/2564
  • แบบฟอร์มคำร้องขอหักเงินผ่านธนาคาร , 02/09/2563
  • หนังสือรับรองตามข้อบังคับฯข้อ 21(6) , 24/09/2562
  • แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงาน , 02/09/2562
  • แบบคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว , 02/09/2562
  • แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สพค. , 02/09/2562

  •