ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

ประวัติความเป็มาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

  • เป็นสวัสดิการทางสังคม ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ สงเคราะห์พ.ศ.2517 ซึ่งหน่วยงานเดิมตั้งอยู่ที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยมี สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจการของสมาคม ต่อมาในปี พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยการหลอมรวมหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดเข้าด้วยกัน ทำให้โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคมฯเปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคม รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารงาน ข้อบังคับระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างระบบการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สมาคมได้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปัจจุบันสมาคม มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน.

122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
E-mail : spkcm122@cmtca.or.th