ประชุมใหญ่ประจำปี2562

Admin 18 มีนาคม 2563

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการที่ผ่านมา อนุมัติรายได้รายจ่าย งบดุล ปี 2562 และอนุมัติงบประมาณปี 2563 เลือกกรรมการสมาคมที่หมดวาระ

Untitled Document Untitled Document