ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

Admin 01 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการดำเนินกิจการสมาคมฯ ประชุมประจำเดือนเพื่อนำเสนอการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิก จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวทายาทสมาชิก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Untitled Document Untitled Document